Доходи от наем – данъци и документи

Документиране на доходите от наем, получени от физически лица от предприятие или самоосигуряващо се лице.

Една от най-важните промени на ЗДДФЛ, влизащи в сила от 01 януари 2011 г., е промяната на облагането изплащането на наемите, когато наемател е юридическо или самоосигуряващо се лице, а наемодател е физическо лице. До края на 2010 г., при изплащането на дължимата сума наемателя заплащаше всичко на наемодателя, който в края на годината определяше дължимия си данък или го внасяше авансово до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

Очевидно, според законодателя, спазването на наредбата за авансовото внасяне на дължимия данък не е било удовлетворително и сега данъкът се внася от наемателя, който го внася по сметката на ТД на НАП според мястото си на регистрация (чл. 66, ал. 1), в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан(чл. 65, ал. 11).

Тъй като все още няма установена практика за това възникват много въпроси относно документирането за счетоводни цели.

До края на 2010 г. наемателя издаваше квитанция/разписка за платен наем като следната:

Шаблон на разписка за наем/консумативи с автоматично попълващо се копие – пишете ни, да ви го предоставим

Някои наемодатели вместо такава разписка издаваха фактура за получения наем. Името на самия документ няма значение – той просто трябва да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Шаблон на фактура с автоматично попълващо се копие- пишете ни, да ви го предоставим

От началото на 2011 г., обаче, издаването на фактура или квитанция/разписка за платен наем от наемодателя не е достатъчно. За сумата на наема вече трябва да се издадат документи от наемателя, с които се удовлетворяват изискванията на ЗДДФЛ.

На основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на дохода, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от същия закон Сметка за изплатени Суми и Служебна Бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

Служебната бележка се издава в два екземпляра (като включим и този, който остава в деловодството на предприятието документа трябва да се издаде в общо три екземпляра) и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните вноски. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Другият екземпляр се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.

Шаблон на сметка за изплатени суми и служебна бележка – пишете ни, да ви го предоставим

Разписка за платен наем все още се използва за документиране заплащането на консумативите, в случай че партидите не са на името на фирмата, а останат на сметката на физическото лице.  Тогава в основание следва да се отбележи не „наем за месец мм.гггг“, а „разходи за консумативи за месец мм.гггг“.

Според Указание на министъра на финансите, дори когато получателя на наема е самоосигуряващо се лице, данъка следва да бъде удържан от платеца на дохода. В случая, декларацията по чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ е неприложима.

Когато наемодателя е лице с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на ТЕЛК, то ползва нормалното си данъчно облекчение. Съответно, ако лицето не е надхвърлило необлагаемия си минимум, то не следва да се удържа данък. Удостоверяването на инвалидността става чрез копие от решението, което наемателя трябва да съхранява, заедно с останалите документи по изплащането на наема.

Последна редакция: 09.Април.2011 г.

Ние сме счетоводна къща. За данъчни и счетоводни въпроси звънкайте на Христо Петров – 0888551917 (всеки работен ден от 14 до 18 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.