Дружество с променлив капитал (ДПК)

Дружеството с променлив капитал е революционно движение напред. За първи път от 30 г. насам има толкова голяма промяна в българското законодателство за възможността да се създаде коренно различен тип фирма. Тази промяна се случи в средата на 2023 г. и има едногодишен срок, в който би трябвало Търговския регистър към Агенцията по вписванията да надгради платформата си, за да е практически възможно да се регистрира ДПК.

С оглед на описаното, би трябвало от м. юли 2024 г. да може на практика да се регистрира Дружество с променлив капитал. Преди това не е възможно.

ДПК може да се каже, че има всички предимства на акционерните дружества, като елиминира повечето от недостатъците на АД-тата. Недостатък на акционерните дружества е изискването за уставен капитал от 50000 лв., които се внасят в набирателна сметка при регистрацията. При дружеството с променлив капитал няма изискване нито за такъв капитал, нито да се открива набирателна сметка.

Може капитала да бъде и под 1 лв., макар че се очаква това да се случва по-рядко. По принцип е възможно например капитала в даден момент да е 2 лв., разделен на 200 души, като всеки има по 1 стотинка от общия капитал.

Веднъж годишно се установява колко е капитала, кои са съдружниците, кой съдружник с какъв капитал е в ДПК и това се обявява към Търговския регистър, заедно с публикуването на Годишния финансов отчет за изтеклата година.

Счетоводното обслужване на дружество с променлив капитал е същото, както при акционерните дружества.

При ООД и ЕООД съдружниците или едноличния собственик се очаква, че е длъжен да има личен принос и труд в полза на фирмата, а при АД-тата това го няма. ДПК позволява да има и двата типа съдружници – активно действащи съдружници и такива, които са само инвеститори, които „дават пари“ на фирмата, без да извършват активна дейност.

Може да има привилигировани дялове в ДПК, като привилегиите са сходни с тези при акционерните дружества, например привилегии при гласуване, ликвидационни дялове и дялове, които се унаследяват при смърт на съдружник в ДПК.

При ДПК може да се дават дялове на сегашни или бъдещи служители, както на трудов договор, така и на договор за управление и контрол или граждански договор или на подизпълнители и външни лица. Това е чудесен вариант например за IT фирми. В началото те не могат да си позволят да плашат високи заплати на програмистите, но могат да им дадат дялове в ДПК. Когато дружеството започне да носи печалба, програмистите ще получават приходи от дяловото си участие. Може да се дават и дялове при постигане на определени резултати от фирмата. Може да се постави ограничение, например дяловете да не могат да се продават в продължение на 5 г., с което да се планира по-добре развитието на бизнеса.

Може да се избере управител или съвет на директорите. При останалите видове фирми има само едната опция. При ДПК може в началото например да е управител, а след като се разрастне дейността да се направи съвет на директорите.

Може да се провеждат общи събрания дистанционно с писмена покана, отправена поне 7 дни преди датата на общото събрание. Ако общото събрание е присъствено, срокът е 14 дни преди дата на събранието.

Прехвърлянето на дялове става с нотариална заверка, ако не е предвидено друго в дружествения договор на ДПК.

При ДПК съдружници може да прехвърлят дялове на външни лице (които не са съдружници), без да е необходимо съгласието на останалите съдружници, т. е. да се прехвърлят свободно дялове, освен ако при регистрацията е записано друго.

Има възможност за прехвърляне на конвертируемите заеми или апорти в дялове от капитала. Досега се минаваше през по-сложна процедура чрез вещи лица, представени от Търговския регистър, което забавя процедурата. При ДПК съдружниците избират вещи лица и ако е описано в дружествения договор, може да се мине по лесна процедура.

Поради известни притеснения на законодателите, поне първоначално има поставени ограничения. ДПК може да се регистрира ако покрива поне две от следните три показателя:

  • да има до 50 служителя;
  • да е с годишен оборот до 4 млн. лв.
  • да е с активи до 4 млн. лв.

През следващите години, като се натрупа опит и наблюдения как работят дружествата с променлив капитал, ще се анализира нивото на риск от злоупотреби. Ако то остава ниско и намалеят тези притеснения, може да се очаква вдигане на стойностите при тези ограничения или отпадането им.

Тази статия е написана по материали на:
– BESCO – Българската стартъп асоциация;

  • Адвокатско дружество Димитрова, Стайкова и партньори
  • Адвокатско дружество Токушев и партньори

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100Ирина.