Лични данни

Политика за защита на личните данни

Екипът на „Голдън Вижън” ООД се опитва да предпази възможно най-добре правото на неприкосновеност на потребителите на сайта. За тази цел полагаме всички усилия, за да бъдем сигурни, че информацията, която ни предоставяте, се използва само за целите, които желаете. При регистрация на сайта www.smallbusiness.bg, ние не изискваме от Вас никакви лични данни, а единствено имейл на който да изпращаме полезна информация.

Ако въведете имейла си, Вие ще получавате информация за промени в законодателството, срокове, които трябва да спазвате, нови изисквания от страна на държавните институции, текущи промоции и нови услуги от нашият екип, които могат да представляват интерес за Вас. Тази информация ще бъде изпращана 1 път месечно. Стараем се да изпращаме ценна за вас информация, защото не харесваме спама.

Ние от своя страна се задължаваме:

  • Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите данни. За целта те се съхраняват на технически средства с ограничен достъп, а служителите третират информацията като конфиденциална.
  • Да не предоставяме, продаваме или заемаме данните Ви на трети лица без вашето изрично съгласие. Запазваме правото си ако е необходимо да изпращаме предоставената от Вас информация на наши партньори – подизпълнители, за да Ви доставим продукта или услугата, която сте изискали.
  • При промяна в настоящата Политика да публикуваме съответните промени на тази страница и да Ви информираме своевременно по подходящ за това начин.

„Голдън вижън“ е регистрирана като администратор на лични данни, за което ви представяме удостоверението и спазва поставените изисквания от страна на Комисията за защита на личните данни. Документите, съдържащи лични данни, се съхраняват в заключващ се метален шкаф и достъпът до тях е ограничен. Офисът ни се заключва с най-надеждната за момента система – финландската Abloy Hard.