Как се вписват промени по фирми?

При взимане на решение от едноличния собсвеник / общото събрание за промени в обстоятелства на дружество, управителят на ООД, ЕООД, АД е длъжен в 7-дневен срок да подаде Заявление по образец (А4) за вписване на промени по партидата на дружеството в Tърговския регистър към Агенция по вписванията.

Какви промени е задължително да се отразят в Търговския регистър?

Задължително е да се вписват следните промени по фирмите:

 • Името, под което дружеството упражнява дейност;
 • Седалището / адреса на управление на дружеството (фирмата);
 • Предмета на дейност (ако се започне нова дейност, за която има изискване да бъде изрично описана, най-често това са дейности, за които е нужен лиценз);
 • Срока, за който  е учредено дружеството;
 • Увеличаване/ намаляване на капитала на дружеството;
 • Приемане на нов съдружник, прекратяване членството на съдружник, изключване на съдружник, прехвърляне на дялове;
 • Преобразуване на дружеството;
 • Прекратяване на дружеството;
 • Управлението и начина на представителство – назначаване/освобождаване на управител.

Как става вписването на промени в ООД, ЕООД, АД?

Вписването на промени по фирми (след регистрация на фирма) се заявява от управителя/управителите на дружеството или от адвокат с изрично писмено пълномощно.
Заявлението А4 за регистриране на промени в ООД, ЕООД, АД е по образец, и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда на Закона за електронния документи и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език, като могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, но заедно със заверен превод на български език. Заявленията за вписване на промени в обстоятелствата се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрират заявените промени на фирма може да се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.

Какви документи се изготвят и подават?

За различните типове фирми и промени се подават различни документи. Най-често документите са следните:

 • Квитанция за платена държавна такса за вписване в ТР (за всякакви промени);
 • Декларации по чл. 13 от Закона за Търговския регистър (за всякакви промени);
 • Нов Учредителен акт (за ЕООД) / Дружествен договор (за ООД) или Устав (за АД) с променените обстоятелства;
 • Изрично писмено пълномощно, ако заявлението се подава от адвокат или нотариално заверено пълномощно ако се подава от външно лице, което не е адвокат;
 • Молба за приемане на нов съдружник;
 • При прекратяване участието на съдружник – писмено предизвестие от съдружника, отправено в общия случай най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването;
 • При изключване на съдружник – доказателства за обстоятелствата по чл. 126 от ТЗ;
 • Договор с нотариална заверка на подписи по чл. 129 от ТЗ (при прехвърляне на дружествен дял);
 • Решение на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала за съответната промяна на обстоятелства, които в бощия случай трябва да са с нотариална заверка, освен, ако в Търговския регистър не е публикуван Учредителен акт/Дружествен договор/Устав, в които изрично е упоменато, че решение за промените се взема в обикновена писмена форма без нотариална заверка;
 • Нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на новоназначен управител;
 • Съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности нормативен акт предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
 • При парична вноска в капитала на дружеството или при увеличение на капитала – документът за внесен в банката капитал;
 • При непарична вноска (при регистрация или при увеличение на капитала) – заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи;
 • Декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при апортиране на вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата – предмет на апорта.

Какви такси се плащат?

Таксите зависят от желаните промени. Обикновено таксите са следните: държавни такси (на Търговския регистър), адвокатски хонорар, банкови и нотариални такси. Те варират и ще опишем само най-често срещаните в практиката казуси.

Държавна такса – на Търговския регистър

Ако се подават на хартия в Търговския регистър, най-често таксите с

 • за промени в капитала  – 60 лева;
 • за промени на други обстоятелства – 30 лева.

Ако заявлението за промяна на вписани обстоятелства  за ООД (ЕООД) в Търговския регистър се подаде по електронен път, таксите са, както следва:

 • за промени в капитала – 30 лева;
 • за промени в други обстоятелства – 15 лева.

По заявление за запазване на фирма (при промяна на фирменото наименование) се събира такса в размер 50 лв. , ако заявлението се подаде по ел. път –  таксата е в размер 35 лв.

След подаване на съответните документи, промените обикновено биват вписани в Търговския регистър за три работни дни.

ВАЖНО!

Моля имайте предвид, че тук сме описали само най-често срещаните казуси. Има някои по-редки случаи, в които процедурата, документите и таксите да са различни от описаните. Горещо ви препоръчваме да се консултирате с опитни специалисти преди да правите промени във вашата фирма.

Ние сме счетоводна къща с многогодишен опит.

Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация на фирма попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right