ДДС рег. по чл. 97а за Google и Facebook

Фирма, която e регистрирана по чл. 97а от ЗДДС

Тя обикновено се прави когато се работи с платформи като Google, Facebook, Upwork, Ebay, Shopify или например се плаща хостинг, VPS, теми за WordPress и др. услуги от чужбина. Необходима е заради ползването или предоставянето на платени услуги от чужбина и забележете – прави се преди да стартирате работа с тях.

Регистрацията на фирма по чл. 97а от ЗДДС е по-различна от „нормалната“ регистрация по ЗДДС (най-често по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС).

Какво е различното при този тип регистрация

Когато една фирма е регистрирана на основание чл. 97а от ЗДДС, тя не начислява ДДС при продажба и не си приспада ДДС при покупка на стоки или услуги. Като цяло, за сделките с място на изпълнение територията на Република България, дружеството работи така все едно не е регистрирано по ДДС. Според чл. 79, ал. 2, т. 2 от ППЗДДС фирмите, регистрирани по чл. 97а от ЗДДС издават фактури без начислен ДДС и с основание за неначисляване „чл. 113, ал. 9”.

Например, ако сте получили фактура от:

– БГ Хостинг ООД;

 Дим Комерс ЕООД,

– Ineahost.com;

– Одерон консулт ЕООД;

– Интернешънъл бизнес дивелъпмънт ЕООД;

– Уеб селер гуру ЕООД;

– Мотачила ООД;

– Валтекс-В ЕООД;

– Съксес магнифайър ЕООД

или други които са регистрирани по чл. 97а от ЗДДС, би следвало да се осчетоводи като фактура издадена от фирма нерегистрирана по ДДС.

Регистрацията на фирма по чл. 97а от ЗДДС е във връзка с отчитането на ДДС при:

  • извършване на услуги от български фирми към фирми от ЕС. Когато българска фирма извърши такава услуга, то тя не начислява ДДС в своята фактура. ДДС-то се самоначислява от фирмата клиент според законите на държавата, в която е регистриран получателя. И тъй като трябва, данъчната администрация на държавата – получател на услугата, да получи по някакъв начин информация за сделката в ЕС е създадена системата VIES. Българската фирма, доставчика, е задължена да изготвя дневник продажби, в който са включени само фактурите за услуги с място на изпълнение територията на друга държава членка на ЕС и VIES-декларация;
  • когато български фирми (или физически лица) получават услуги от чуждестранни фирми (независимо дали са от ЕС или не). При тази ситуация българската фирма получава фактура, в която няма начислен ДДС. ДДС, обаче е дължим. За да бъде отчетено самоначисляването на ДДС от българската фирма, тя е задължена да изготви дневник продажби (независимо, че е извършвала покупки), в който са отразени протоколите за самоначисляване на ДДС. Информацията за самоначисляването се засича с подадените VIES-декларации от фирмите доставчици.

Именно във връзка с горните случаи се налага регистрирането на лице по чл. 97а от ЗДДС. Регистрацията е задължителна и се прави преди изпълнението на услугата. С тази регистрация фирмата получава ДДС-номер, с който се идентифицира пред своите клиенти и данъчните администрации на двете държави. Именно поради тази причина, при проверка на ДДС-номера на „БГ Хостинг” ООД или друга фирма, регистрирана по чл. 97а се показват като регистрирани по ДДС, тъй като сайтовете за проверка са във връзка с VIES-декларацията. Този ДДС-номер, обаче, не следва да се ползва от българските партньори на дружествата и те следва да ги считат за фирми нерегистрирани по ДДС.

Как да проверя каква е регистрацията на друга фирма

По какъв член са регистрирани фирмите по ДДС можете да проверите чрез Електронните услуги на НАП със свободен достъп. След като влезете в портала отворете „Справка за лица, регистрирани по ЗДДС и лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на ДДС„. Справката работи по БУЛСТАТ и по име на фирма.

В заключение по темата за за чл. 97а

На тази страница се опитахме да опишем накратко особеностите на този специален вид регистрация, която от една страна да е разбираема за масовия потребител, а от друга да даде насоки на финансистите по какъв начин да се осчетоводяват фактурите. Съдържанието не е изчерпателно и не променя нуждата от консултация със специалист в областта на данъчнато право или счетоводител, запознат с нейните особености. За повече информация, моля, разгледайте Закона за данък добавена стойност, Правилникът за прилагането му и тълкуването на НАП по този въпрос на Интернет страницата: www.nap.bg или се свържете с нас.

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.