Достъп до нотариално заверени документи

Служителите на Търговския регистър има достъп до нотариално заверените документи

Съгласно Инструкция от 14.04.2016 г. на Министерството на правосъдието е предоставен достъп на длъжностните лица до информационната система за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Става въпрос за основно за следните институции към Агенцията по вписванията – Търговски регистър, Брачен регистър, Регистър на особените залози и др.

Достъпът се предоставя с цел предотваратяване на злоупотреби с фирми и  предоставяне пред длъжностните лица на документи с невярно съдържание.Съгласно цитираната по-горе инструкция, длъжностните лица ползват данни и извършват справки от информационната система на служебните архиви на нотариусите в случаите, когато осъществяват проверка за наличието на документ с нотариално удостоверен подпис. Това става чрез предоставения им достъп – само за служебни цели, съобразно нормативно установените си правомощия. Казано по друг начин, нотариалната камара предоставя достъп до информация за всички нотариално заверени документи.

За кои документи най-често се изисква нотариална заверка на подписа?

Най-често се изисква нотариална заверка за следните документи:

 • Образец от подписа на управителя (управителите) на фирма – ЕООД, ООД и др.;
 • Съгласие с образец от подписа на лицето, представляващо клона на търговеца;
 • Продажба (прехвърляне) на фирма, т. е. договор за прехвърляне на дружествени дялове;
 • Договор за прехвърляне на предприятие;
 • Пълномощно за прокура;
 • Писмено съгласие на вносителя на апортна вноска в капиталово търговско дружество;
 • Договор за учредяване на събирателно дружество;
 • Договор за учредяване на ДЗЗД;
 • Дружествен договор на командитно дружество;
 • Пълномощно за представляване на съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД);
 • Пълномощно за представляване на учредител в АД;
 • Констативен протокол по чл. 593 от Гражданско-процесуалния кодекс при провеждане на заседание на общо събрание на акционерно дружество (АД);
 • Съгласие с образец от подписите на членове на съвета на директорите, управителния съвет и надзорния съвет в АД, както и декларация, че не са налице пречките по чл. 234, ал. 2 от ТЗ;
 • Подписи на лицата, овластени да представляват акционерно дружество;
 • Договори за преобразуване на дружества;
 • Съгласие на съдружниците за преобразуване на събирателно или командитно дружество;
 • Съгласие на съдружник в ООД или на акционер за преобразуване на дружество, ако същият става неограничено отговорен съдружник, а не е участвал при вземане на решението;
 • Уведомление до дружеството от съдружник в ООД или акционер – за напускане на дружеството, в което е получил дялове и акции, в случай че съдружникът в ООД или акционерът ще бъде с променено правно положение след преобразуването и е гласувал против решението за преобразуване;
 • План за преобразуване на дружество с промяна на правната форма;
 • Решение за преобразуване на еднолично търговско дружество чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик;
 • Съгласие с образец от подписите на ликвидатори;
 • Договорът за залог на дял от търговско дружество;
 • Договорът за залог на търговско предприятие;
 • Съгласие на залогодателя, на купувача на изплащане или на ползвателя по договор за лизинг за вписването, което се прилага към искането за вписване на обстоятелства по чл. 26, ал. 1;
 • Съгласие на заложния кредитор, на продавача на изплащане или на лизингодателя за заличаването на вписване.

Какво се прави при липса на информация за нотариална заверка?

Когато длъжностното лице констатира липса на информация в системата на нотариалната камара, относно нотариално заверен документ, то извършва проверка в кантората на нотариуса по телефона или електронната поща на нотариуса. При отрицателен резултат, т. е. липса на извлечение от проверявания документ във функционалния модул, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. В срок до 3 работни дни от постъпване на заявлението в Търговския регистър заявителят може да отстрани пропуските и да представи посочените от длъжностното лице по регистрацията документи със съответното заявление. В този случай постъпилите по електронната партида на търговеца заявления не се разглеждат до извършване на вписване или постановяване на отказ по заявлението, по което са дадени указания.

 

Ние сме счетоводна къща с дългогодишен опит.

За данъчни и счетоводни въпроси се обадете на тел.: 0888551917 (всеки работен ден от 9 до 17:30 ч.).

За регистрация на фирма попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

 

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right