Дейности на фирма

Идеи и препоръки за дейност на фирма

Предлагаме ви няколко идеи за дейност на вашата фирма:

търговия, внос и износ, обучение, посредничество, транспортни, консултантски, рекламни, фризьорски, ремонтни, информационни услуги, разработка на софтуер, онлайн реклама, производство на …. (описвате стоките).

Моля да не пишете финансови или застрахователни услуги – за тях е необходимо предварително да се подадат документи към Комисията за финансов надзор и има изисквания за управителя на фирмата и нейния капитал.

Има специфични изисквания за медицински кабинети и аптеки. Ако вашият случай е такъв, моля да го опишете, за да обясним какво още е необходимо от вас.

В някои случаи след регистрацията е необходимо разрешително / лиценз – транспорт, туризъм, подбор на персонал, образование, хазарт, внос, износ, преводачески услуги, търговия с хранителни стоки, цигари, благородни метали, скрап, компютри, петролни продукти и др. Можем да извадим лицензи и разрешителни от всякакви държавни институции.

Предмет на дейност за някои специфични случаи.

Едно от основните обстоятелства, което се вписва в Търговския регистър при създаването(регистрацията) на Дружество (ЕООД или ООД) е точното и конкретно описание на дейността, която ще бъде извършвана. Избор на предмет на дейност е огромен, в зависимост от сферата, в която бихте искали Вашата фирма да се реализира, било то: търговия, производство, предприемачество, услуги и т.н.. Най-общо казано, предмет на дейност на едно предприятие би могла да бъде всяка дейност, незабранена от закона.
Ако дейността Ви включва търговията с хранителни продукти се изисква да притежававате удостоверение от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните), в което да се удостоверява, че Вашият обект за търговия с определени групи хранителни продукти, отговаря на съответните изиквания.
Ако имате намерение извършвате медицинска дейност има още повече изисквания, с които трябва да се съобразите. Тогава още при регистрацията на фирмата има изискване да се приложат сканирани копия на диплома и документ от БЛС (Българския Лекарски Съюз). Има специални изисквания и към наименованието на Дружеството.
Ако в предмета на дейност на вашата фирма е включена и продажбата на тютюневи изделия, е необходимо да притежавате удостоверение (лиценз) от съответната митническа служба. Издаването на това разрешително е освободено от такса. То се извървшва, като се входират към конкретната служба необходимите документи или техните копия, заверени с печат на фирмата, подпис на титуляра или упълномощеното от него лице и текст ,,Вярно с оригинала‘‘, след което се изчаква проверка на място в обекта, където ще се извършва дейността. Целта е да се гарантира, че в близост до помещението няма училища и детски градини, както и, че тютюневите изделия се продават в специално обособено за това място, отделено от хранителните стоки. Ако при направена проверка липсва даден документ или има някакво несъответствие, се връчва искане за допълнително предоставяне на документи, което трябва да бъде изпълнено в 7 дневен срок. Ако притежавате такъв лиценз Вие свободно можете да извършвате своята дейност. Лиценз може да извадите едва след регистрацията на Вашето Дружество (фирма).
За търговията с алкохол вече не е необходимо издаването на подобен акциз и не подлежи на специален контрол.

Още идеи за дейности:
Архитектурни и инженерни дейности
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
Артистична и творческа дейност
Ветеринарномедицинска дейност
Даване под наем и оперативен лизинг
Консултантски дейности в областта на управлението
Дейности в областта на информационните технологии
Дейности но наемане и предоставяне на работна сила
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Дейности по охрана и разследване
Други дейности в областта на културата
Други персонални услуги
Други професионални дейности
Издателска дейност
Информационни услуги
Научноизследователска и развойна дейност
Образование
Операции с недвижими имоти
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Производство на мебели
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Производство на напитки
Производство на облекло
Производство на хранителни продукти
Производство, некласифицирано другаде
Производство па филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
Рекламна дейност и проучване на пазари
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
Ресторантьорство
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Специализирани строителни дейности
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
Строителство на сгради и съоръжения
Сухопътен транспорт
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани е пътувания и резервации
Търговия на дребно
Търговия на едро
Хотелиерство
Счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети

Ние сме счетоводна къща с многогодишен опит.

Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистриране на фирма попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right