Промени от началото на 2016 г.

Промени в законодателството, свързано с бизнеса

Редица нормативни промени влизат в сила от началото на Новата година както за физическите лица, така и за фирмите.

От 01.01.2016 г. минималната работна заплата се увеличава на 420 лв, а минималната часова ставка – на 2,50 лв.

Плащания в брой вече ще могат да се правят до 10 000 лв. в сравнение с прага от 15 000 лв., които можехме да правим 31.12.2015 г.

Съгласно промените в ЗДДС, по специален начин ще се декларират стоки и услуги, които освен за служебни цели, ще се ползват и за лични нужди на собственика или наетите от фирмите лица. Пропорционално на целите за ползване, за тях няма да се признава данъчен кредит, според така наречения данък „всеки ден“ или „уикенд“, който ще се вписва ежемесечно в справките декларации по ЗДДС. Това ще се отнася както за нови, така и за съществуващи активи с „двойно предназначение“. За съжаление депутатите не приеха ценови праг за отчитането на тези активи.

Влиза в сила нов Закон за счетоводството. Освен редица облекчения за малкия бизнес в него изрично се забранява отчитането на разходи, които не са достатъчно подкрепени с необходимите доказателства, както и отчитането на операции в извънсчетоводни книги и документи.

Съществено облекчение зарадва работодателите по отношение на подаването на болничните листове и документите за обезщетения в НОИ, тъй като вече ще се прави по електронен път с електронен подпис. Запазва се възможността до 10 документа да могат се носят в НОИ. Срокът обаче, в който ще трябва да подават документите за изплащане на обезщетенията е вече до 10-ти на месеца следващ месеца, през който болничния лист е издаден, сътветно от който се иска изплащане на обезщетението.
На мястото на предишните графици за използване на отпуск, които вече не са задължителни работодателите трябва да уведомят работниците за оставащия платен отпуск до 31.01.2016 г.

Доходите от други източници като лихви по заеми от местни лица, парични и предметни награди, неустойки и обезщетения за пропуснати ползи, и други подобни доходи със случаен характер, които са изплатени от предприятия или самоосигуряващи се лица, ще се облагат авансово с 10% данък, а не както до сега годишно. Данъкът ще се удържа от платеца на дохода и ще отчита и вняся на тримесечие.

Според друга промяна в ЗДДФЛ задължителните здравни вноски по чл. 40 ал.5 от ЗЗО ще могат да се приспадат само ако облагаемият доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход. Това се отнася и за доходите от продажба на имущество.

Не на последно място, улеснение за бизнеса е, че от 01.01.2016 г. регистър Булстат трябваше да е достъпен и безплатен за онлайн достъп, с възможност за правене на справки и подаване на заявления. За съжаление, това на практика не се случи, но се очква да стане до няколко месеца.