Годишно приключване 2016- промени и особености за малките фирми

Годишните отчети за 2016 г. – промени и особености за малките фирми

Всички фирми са задължени да направят годишно приключване за 2016 г. до 31.03.2017 г. Тази година за последно се допуска подаване на декларации на хартия, в НАП. От догодина всички фирми трябва да разполагат с електронен подпис или ПИК, за да подадат годишните си декларации.

На 18.01.2017 г. излязоха годишните декларации за фирмите с баркод, а и вече могат да се подават декларации за физически и юридически лица онлайн. Накратко – вече приключването тече с пълна сила. Надяваме се догодина от НАП да са готови по-рано с формулярите за попълване.

Промени в годишната декларация и в отчетите от тази година не липсват. Тъй като имаме нов Закон за счетоводството, както и нови Счетоводни стандарти. С тях и нови изисквания към отчетите и декларациите.

Освен промяната на определенията за микро-предприятие, малко предприятие, средно предприятие и голямо предприятие, промяна на критериите за задължителността на одита на фирмите, има и промяна в изискванията за изготвянето на самите отчети.

Вече в годишната декларация се отбелязва изрично съставителя й. Този съставител трябва да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството за съставител на финансови отчети. Допуска се, ако фирмата няма дейност, съставител да е самия управител.

Освен това има промяна в самите формуляри на отчетите – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричния поток. За малките и микро-фирмите, за които е предназначена тази статия, могат да се използват съкратени Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите, а Отчета за паричния поток може да не се съставя. Не че това има особен смисъл, защото когато се подава Годишния отчет за дейността в НСИ тези справки присъстват в пълен размер и пак трябва да бъдат изготвени. Просто не са задължителни за публикуване в пълен вариант.

За щастие не е задължително и публикуването на Приложение към ГФО, което до сега беше напълно излишно за малките фирми.

Не трябва да се пропуска изискването, че вече е задължително в годишния отчет да бъде написан адреса за кореспонденция и седалището на фирмата, както и кода й по БУЛСТАТ (чл. 25 от ЗСч).

Това са само основните промени във връзка с годишните отчети за 2016 г. Естествено, има още много неща, които се налага да се съобразят при изготвянето на годишните декларации към НАП и при публикуването на ГФО в Търговския регистър. За повече информация можете да прегледате безплатния семинар на Апис.