Наследяване на фирма

В случаите на смърт на едноличния собственик или съдружник в дружество с ограничена отговорност, неговите наследници придобиват притежаваните от него дружествени дялове.

Дали дяловете преминават автоматично от наследодателя върху наследника или е необходимо решение на общото събрание се регламентира в Дружествения договор.

Има няколко случая:

  1. В случаите когато  дружественият договор изключва наследяването на дружествени дялове, тогава наследниците не могат да встъпят в членственото правоотношение и да изпълняват правата и задълженията, които регламентира то. В този случай наследниците трябва да получат равностойността на дяловете, притежавани от техния наследодател.
  2. Когато дружественият договор предвижда, че наследниците стават съдружници автоматично. Не е необходимо одобрително решение на общото събрание.
  3. Когато  дружествения договор не регламентира наследяването на дружествени дялове, наследниците стават притежатели на наследените дружествени дялове, но за да встъпят в членствени правоотношения трябва одобрително решение на общото събрание на съдружниците.

Начини за наследяване

Начинът, по който дяловете преминават върху наследника зависят от това дали наследникът е вече съдружник, външно  за дружеството лице или непълнолетно лице:

  1. Когато наследникът е вече съдружник в ООД, наследения дял автоматично се прибавя към неговият дял.
  2. Когато наследникът на дружествен дял не е съдружник в дружеството, наследяването  на дружествения дял не го прави автоматично съдружник, защото правото на членство в дружеството не се  наследява. За да стане едно лице съдружник в ООД/ЕООД е необходимо, не само да притежава дружествен дял от капитала на дружеството, но и  да бъде приет по решение на общото събрание за такъв.

Какво трябва да направи наследникът?

За да придобие наследника качеството съдружник е необходимо да предприеме следните действия:

  • да приеме наследството;
  • да заяви с писмена молба до дружеството, желанието си да встъпи като съдружник в членствени взимоотношения  и,  че приема условията на дружествения договор;
  • решение на общото събрание, с което се одобрява приемането на новия съдружник;
  • новия съдружник се вписва в Търговския регистър и се обявява новия дружествен договор.

Когато наследникът е непълнолетен чл. 65, ал. 1 ТЗ установява изискването съдружниците да бъдат дееспособни лица. По изключение е допустимо непълнолетният наследник да стане съдружник в дружеството, но участието му е само капиталово и той е освободен от неимуществените задължения. Това се регламентира с решение на общото събрание на съдружниците и приемане на нов дружествен договор.

Наследникът на дружествени дялове има право да реши дали желае да стане съдружник в търговското дружество( и подава молба до общото събрание на съдружниците) или да продаде придобитите дружествени дялове. Купувач може да бъде друг съдружник или външно за дружеството лице. Във втория случай, независимо, че  купувача е станал собственик на дружествен дял, за да стане съдружник в дружеството, трябва да бъде приет за такъв с решение на Общото събрание.

Ние сме счетоводна къща с дългогодишен опит.

Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация на фирма, наследяване или промени, попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right