Промени в счетоводството от 2018 година

Коригирани текстове в ДОПК, променят основните данъчни закони в сила от 01.01.2018 г.

Редица промени в част от данъчните закони за 2018 г. бяха реализирани, чрез изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в ДВ бр. 92 от 17 ноември 2017 г.. Променените текстове са във връзка с планираните от правителството мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Такова облекчаване, според законодателите може да бъде постигнато чрез премахване на изискването за представянето на редица удостоверителни документи на хартиен носител, както и отпадане на задължението за подаване на отчети и декларации от така наречените „неактивни фирми“.
Тук ще  се опитаме да представим синтезирано променените текстове във всеки от нормативните актове.

Промени в Закона за счетоводството

Във връзка с публикуването на финансовите отчети от предприятия без дейност /изменение чл. 38, ал. 9 от ЗС.

  • Отпада задължението за подаване на годишен финансов отчет от предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период;
  • Въвежда се задължение това обстоятелство да се декларира с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Към регистъра не се дължат такси за публикуване на декларацията.

Промяна в Допълнителните разпоредби на закона изяснява кои лица, следва да се третират като „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“, а именно:

  • през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
  • през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  • не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
  • не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Според законодателите, реализираните промени значително ще облекчат собствениците на неактивни предприятия, защото ще отпадне, както задължението им да съставят отчети, така и да заплащат допълнителни държавни такси. Лошото е, че няма яснота точно какъв трябва да е текста на въпросната нулева декларация.

Обадете се за регистрация на фирма на посочените в контакти телефони.

Промени в ДОПК

Приетата промяна в разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от кодекса, въвежда задължение компетентните органи /Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините/ да изискват и предоставят информация за наличие или липса на задължения служебно по електронен път. Целта е да се премахнат хартиените носители и в тази връзка задължението на лицата да посещават на място всяка една институция. Редът за изискване и предоставяне на информацията ще бъде определен от съответното отговорно лице – кмета на общината, изпълнителния директор на НАП, директора на Агенция „Митници“/чл. 87, ал. 12/.

Промени в Закона за местните данъци и такси

Промените са свързани главно с въвеждане на така нареченото „комплексно административно обслужване/ и имат за цел неговото облекчаване, както и повишаване на контрола при извършване на годишен технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка е условие за редовност при извършване на ГТП. От 01.01.2018 г. следва да бъде създадена възможност за проверка на платения данък чрез автоматизиран обмен на информация между съществуващата електронна система за регистриране на извършените прегледи на пътни превозни средства и съответната община.

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Актуализирани са текстове отново в посока облекчаване на административната тежест за стопанските субекти. Отпада изискването за предоставяне на декларация, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, от лицата вписани в търговския регистър, при издаване на лиценз за управление на данъчен склад, издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по закона. Това обстоятелство остава да се декларира, само от лицата, които не са вписани в търговския регистър.

Промени във Валутния закон

Промените касаят декларирането на липсата/наличието на задължения по чл. 87 ДОПК, при пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна. В сила от 01.01.2018 г. митническите органи следва да изискват по служебен път такава информация за съответното лице.

Промени в закона за ДДС

Промените в Закона за ДДС, можете да видите в отделна статия тук.

Законодателите твърдят, че всички направени промени са с цел облекчаване на бизнеса, и нашето мнение е същото. Крайния ефект от опростените процедури ще бъде усетен след няколко месеца. В интернет пространството се прокрадват и мнения, според които част от облекченията ще доведат до сериозни грешки, защото има много неясни въпроси за практическото прилагане на новите промени.

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.